Τετάρτη, Φεβρουαρίου 21, 2007

Μια μετάφραση ΜΗ Σαρακοστανιών θεμάτων

Ξεκινάω την Σαρακοστή με τρείς αμαρτίε: κρέας, λεφτά και διασκέδαση. Αλλά μην με παρεξηγήσετε γιατί είναι η αρχή τού θεματικά καινούργιου μου μπλόγκ στα Αγγλικά[(English verion of www.efi.gr and then click on Blog) or ( http://efipyl-efi.blogspot.com) ] όμως και δεν μπορούσα παρά να το μοιραστώ μαζί σας.
Διασκεδάστε λοιπόν με την μετάφραση πό την Βαβυλωνία (με ένα κλίκ http://babelfish.altavista.com/)
Φάτε ακριβά Fajitas η διασκεδάστε τσάμπα στο χιόνι.

FFF

FOOD
Fajitas

I love Fajitas! The best were in NY on 1st Avenue at Canyon Road with George.


Buy some tortillas from the super market. Buy chicken breasts and beef and cut them in strips. Cut onions and green bell peppers also in strips. “Grill” them in a thick saucepan. Serve them on a platter. Supplement with a sour cream side dish and guacamole. Make a wrap or two for yourself with warm flour tortillas.

Be careful: just heat the tortillas in a low preheated oven so you don’t dry them. And for those that cant buy decent guacamole, just pure 2 avocados, some line, chop finely green onions and one tomato and add some Tabasco if desired.Bon appetite! The experienc

e is like pita/souvlaki or like fondue bourguignon.

For the margarita you would really have to cross the Atlantic to drink a decent one. Sorry guys and girls.

FINANCE
Corn prices and tortillas

As of Feb 20, the price of a bushel of corn was US$3.45 more than double last year’s prices which ranged from US$1.50-$1.80 and roughly the highest level in a decade. This is the result of soaring U.S. demand for ethanol as an alternative energy source.

Mexico imports corn from the US to supplement their local production and meet the demand for tortillas. It is estimated that poor Mexicans eat an average of 400 grams of tortillas daily. With the new skyrocketed prices of corn, workers earning the minimum wage of about $4.75 a day, could spend more than one-third of their earnings on tortillas for their families.

Thus, thousands of Mexicans are protesting!

FUN

Snow Angels

Make a snow angel. Be a snow angel. Have someone push you down in the snow and then just open and close your legs and hands to create the dress and the wings of the angel. Enjoy!

FFF

ΤΡΟΦΙΜΑ

Fajitas

Αγαπώ Fajitas! Το καλύτερο ήταν στη Νέα Υόρκη στη 1$η λεωφόρο στο δρόμο φαραγγιών με George.

Αγοράστε μερικά tortillas από την υπεραγορά. Αγοράστε τα στήθη και το βόειο κρέας κοτόπουλου και τους κόψτε στις λουρίδες. Κόψτε τα κρεμμύδια και τα πράσινα πιπέρια κουδουνιών επίσης στις λουρίδες. "Τους ψήστε" στη σχάρα σε μια παχιά κατσαρόλλα. Τους εξυπηρετήστε platter. Συμπλήρωμα με ένα ξινό δευτερεύον πιάτο κρέμας και guacamole. Κάνετε ένα περικάλυμμα ή δύο για σας με θερμά tortillas αλευριού. Να είστε προσεκτικός: ακριβώς θερμάνετε tortillas σε έναν χαμηλό προθερμασμένο φούρνο έτσι δεν τα ξεραίνετε. Και για εκείνους που λοξοτομούν αγοράστε το κόσμιο guacamole, ακριβώς καθαρά 2 αβοκάντο, κάποια γραμμή, τεμαχίστε λεπτά τα πράσινα κρεμμύδια και μια ντομάτα και προσθέστε κάποιο Tabasco εάν επιδιώκεται.

Όρεξη Bon! Η εμπειρία είναι όπως το pita/to souvlaki ή όπως fondue bourguignon. Για τη Μαργαρίτα θα έπρεπε πραγματικά να διασχίσετε τον Ατλαντικό για να πιείτε έναν κόσμιο. Θλιβεροί τύποι και κορίτσια.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
Οι τιμές και tortillas καλαμποκιού

Aπό τις 20 του FEB, η τιμή ενός μπούσελ του καλαμποκιού ήταν USS3.45 περισσότερο από τις τιμές του διπλού περασμένου χρόνου που κυμάνθηκαν από USS1.50-$1.80 και κατά προσέγγιση το πιό υψηλό επίπεδο σε μια δεκαετία. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πετώντας στα ύψη ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ απαίτησης για την αιθανόλη ως εναλλακτική πηγή ενέργειας. Το Μεξικό εισάγει το καλαμπόκι από τις ΗΠΑ για να συμπληρώσει την τοπική παραγωγή τους και να ικανοποιήσει την απαίτηση για tortillas. Υπολογίζεται ότι φτωχοί μεξικανοί τρώνε έναν μέσο όρο 400 γραμμαρίων tortillas καθημερινά. Με τις νέες ανερχόμενες στα ύψη τιμές του καλαμποκιού, οι εργαζόμενοι που κερδίζουν το βασικό μισθό περίπου $4,75 ημερησίως, θα μπορούσαν να ξοδεψουν περισσότερο από το ένα τρίτο των αποδοχών τους tortillas για τις οικογένειές τους. Κατά συνέπεια, χιλιάδε μεξικανοί διαμαρτύρονταϊ

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗ
Αγγελοι χιονιού

Κάνετε έναν άγγελο χιονιού. Να είστε ένας άγγελος χιονιού. Έχετε κάποιο να σας ωθήσει κάτω στο χιόνι και έπειτα ακριβώς να ανοίξει και να κλείσει τα πόδια και τα χέρια σας για να δημιουργήσει το φόρεμα και τα φτερά του αγγέλου. Απολαύστε!

Δεν υπάρχουν σχόλια: